Over ons - Tolhuistuin EN
  • 99 nachtsafari tolhuistuin THT WIEKENT 29 20 9 2018 99 kopie 2
  • Uitsnede tuin

Employees

Codes

Statutaire doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel:

Het realiseren en exploiteren van een cultureel centrum en het organiseren van culturele manifestaties in de Tolhuistuin en de naaste omgeving te Amsterdam, en in daarin gelegen gebouwen en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords – verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Centrum en manifestaties hebben in het algemeen de ontmoeting van diverse kunstvormen, met name beeldende kunst, literatuur en muziek. Het beoogde centrum dient een educatief-culturele functie te vervullen en zal ruimte bieden aan permanente en wisselende exposities, workshops, uitvoeringen en discussies, alsmede ter ondersteuning van de educatief-culturele functie een moderne, aantrekkelijke horecafunctie

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. a) Het voorbereiden, organiseren en beheren van culturele activiteiten;
  2. b) Het bevorderen van, en actief werken aan het tot stand komen van een organisatorisch en financieel haalbaar plan voor het beoogde centrum met inbegrip van het laten uitvoeren naar een onderzoek naar de haalbaarheid van het Centrum;
  3. c) Het actief zoeken naar samenwerking met culturele en educatieve instellingen;
  4. d) Het verwerven van ideële steun voor het centrum zowel bij particuliere als publieke instellingen
  5. e) Het verkrijgen van financiële middelen door schenkingen, subsidies en andere bijdragen ten behoeve van activiteiten gericht op het bereiken van de doelen van de stichting

Bestuur

Otmar Watson - algemeen bestuurslid

Alexander Weiss - penningmeester

Sharid Alles- algemeen bestuurslid

Minke Schat - algemeen bestuurslid

Nasim Miradi - algemeen bestuurslid

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en krijgen een vergoeding voor reiskosten en dergelijke op basis van werkelijk gemaakte kosten. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zijn nog eenmaal onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een periode van drie jaar.

In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurslid meer dan eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden.

Stichting Tolhuistuin heeft een ANBI-status: RSIN 8175.05.428

Wilt u Tolhuistuin steunen? Wat ontzettend fijn! Wij kunnen uw steun goed gebruiken.

Tolhuistuin is een cultuurhuis en -tuin, een plek voor muziek, beelden en verhalen. Van intieme theateroptredens tot grote concerten. Van buitenexpo’s tot spraakmakende podcastprogramma’s. Van laagdrempelig dorpshuis tot bruisend festival. Een plek voor verandering.

Jaarrond organiseren we meer dan 1.000 programma’s en activiteiten. We bieden veel gratis activiteiten om zo cultuur toegankelijk te houden voor een breed publiek, denk aan de Sunday Sounds, de kinderactiviteiten, het Leeshuis, of de maandelijkse jamsessies.
Met uw steun kunnen we dit blijven voortzetten.

U kunt een eenmalige donatie overmaken naar naar IBAN NL83INGB0005178423 o.v.v. ‘donatie’.

U kunt ook overwegen om ‘fan’ te worden voor een vaste bijdrage van EUR 10-50 per maand. In dat geval sturen wij u graag een machting toe.

Tolhuistuin is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-status. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Een periodieke schenking geeft meer belastingvoordeel, zie https://anbi.nl/periodiek-sche.... Voor afspraken over een periodieke schenking neem contact op met douwe@tolhuistuin.nl.